Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná zmena prebehla dňa piatok, 25. mája, 2018

Prevádzkovateľ Mgr. Ľubomíra Suchá
Sídlo Varichovská 213/45, Trebišov 075 01,
Email obuvluxus@gmail.com

Informácie k spracovaniu osobných dát
SZČO Mgr. Ľubomíra Suchá, Varichovská 213/45, Trebišov 075 01, IČO: 33 867 071, dbá na ochranu
osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám
poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Máte nárok
požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na
základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na
prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.
V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás
môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.
Zabezpečenie vašich osobných dát
Mgr. Ľubomíra Suchá dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné
technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich
spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená
osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to
nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.
Právo na informácie
Vaším právom je požiadať Mgr. Ľubomíra Suchá o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a
na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30
dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych
prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás
evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo
vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo
vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré
spracovávame k vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa
neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko
získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).
Právo na prenositeľnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému
prevádzkovateľovi.
Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak
nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a
nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme
mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.
S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje
už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.
Námietky
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie,
máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu
podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či
je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti
spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu
Osobných Údajov na adrese:

– Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
– tel. č. +421 -2-3231-3220,
– elektronicky na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že
tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.
Právo na výmaz
Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú
adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré
spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa
nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či
oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré
automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre
prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie
je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú
slúžiť na ďalšie účely spracovania.
Kam sa môžete obrátiť
So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mailom, telefonicky
alebo na sídlo našej spoločnosti:
Mgr. Ľubomíra Suchá, Varichovská 213/45, Trebišov 075 01,
email: obuvluxus@gmail.com, tel.č.:0905/260688
Webové stránky – súbory protokolov
Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové
súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:
 Vaša Adresa IP
 Otváraná stránka nášho webu
 Kód odpovede http
 Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej
ochrany.
Súbory cookie
Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a
ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové
súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie
zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však
nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.
Analýza a štatistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré
pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme
návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše
webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely
ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.
Zasielanie noviniek na e-mail
V prípade, že máte záujem od Mgr. Ľubomíra Suchá dostávať akčné ponuky produktov
prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej
adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. Mgr. Ľubomíra Suchá
neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek
v budúcnosti rozhodnete, že už od Mgr. Ľubomíra Suchá nechcete dostávať e-maily na tento účel,
môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese
sídla spoločnosti.
Spracovanie Vašich osobných údajov
Pozrite sa ako Mgr. Ľubomíra Suchá spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných
údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy
činností o spracovaní.
Kategória: Obchodná dokumentácia
Účtovné doklady
Údaje boli získané od iného
subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o
maloletej osobe Nie
Právny základ Zákonná povinnosť
Osobné údaje

Adresa bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava (Osobný údaj), Číslo
bankového účtu fyzickej osoby (Osobný údaj), Druh a číslo dokladu
totožnosti (Osobný údaj), e-mailová adresa (Osobný údaj), Podpis (Osobný
údaj), Titul (Osobný údaj)

Účel spracovania -spracovanie, vystavenie účtovného dokladu (faktúry) za účelom
preukázania pohybu tovaru či služby a potvrdení o zdanení obchodu
dodávateľom
– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č.

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Doba spracovania 10 rokov
Sprostredkovatelia Účtovne spoločnosti
Príjemcovia Príjemca
e-shop (internetový obchod)
Údaje boli získané od iného
subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o
maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava (Osobný údaj),
adresa doručenia tovaru (Osobný údaj), Číslo bankového účtu fyzickej
osoby (Osobný údaj), e-mailová adresa (Osobný údaj), IP adresa (Osobný
údaj), Meno (Osobný údaj), Podpis (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj),
telefónne číslo (Osobný údaj), Titul (Osobný údaj)

Účel spracovania

– plnenie povinnosti predajcu pri nákupe a predaji tovaru cez internet,
vrátane jeho doručenia klientovi v súlade so zákonom o elektronickom
obchode
– § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
resp. čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679
Doba spracovania 10 rokov
Sprostredkovatelia Účtovne spoločnosti
Príjemcovia Príjemca
Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti
Údaje boli získané od iného
subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o
maloletej osobe Áno
Právny základ Oprávnený záujem
Osobné údaje

obrazové záznamy podobizne, pohyb, správanie sa fyzických osôb a
prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v
monitorovanom priestore (Osobný údaj)

Účel spracovania

ochrana majetku nachádzajúceho sa v monitorovaných priestoroch
(budovách a objektoch), ako aj ochrana osobných údajov, ktoré spoločnosť
spracúva
čl. 6 ods. 1, písm. c) alebo f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679
Doba spracovania 7 dní
Príjemcovia Príjemca
Marketing
Údaje boli získané od iného
subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o Nie

maloletej osobe
Právny základ Súhlas
Osobné údaje

e-mailová adresa (Osobný údaj), IP adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný
údaj), Priezvisko (Osobný údaj), telefónne číslo (Osobný údaj), Titul (Osobný
údaj)

Účel spracovania

– identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie a ovplyvňovanie dopytu po
tovaroch a službách zameraných na dosiahnutie maximálneho
ekonomického efektu v trhových vzťahoch
– § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
resp. čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679

Doba spracovania po celú dobu trvania súhlasu
Príjemcovia Príjemca

Reklamácie
Údaje boli získané od iného
subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o
maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje

Adresa bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava (Osobný údaj),
adresa doručenia tovaru (Osobný údaj), číslo pokladničného bločku
(Osobný údaj), druh tovaru (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Podpis
(Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), telefónne číslo (Osobný údaj)

Účel spracovania

-plnenie povinnosti predajcu pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady
tovaru/služby kupujúcim – vybavenie reklamácie
– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, – zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Doba spracovania 2 roky po ukončení zmluvy
Sprostredkovatelia Účtovne spoločnosti
Príjemcovia Príjemca

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín
K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách
alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Vydané dňa piatok, 25. mája, 2018

Nákupný košík
Môj účet

Nemáte ešte účet ?

Facebook Instagram
Na zlepšenie vášho zážitku na našej webovej stránke používame cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Začnite písať, aby ste videli produkty, ktoré hľadáte.
Obchod
0 Wishlist
0 items Košík
Môj účet